در راستای بهبود و هماهنگی بیشتر بین طراحان، دفاتر طراحی و کنترل کنندگان نقشه انجام شد:

در راستای بهبود و هماهنگی بیشتر بین طراحان، دفاتر طراحی و کنترل کنندگان نقشه، زیر گروه کنترل طراحی نقشه رشته تاسیسات برقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با استفاده از استانداردهای مقررات ملی ساختمان، مبحث 13، استانداردهای IEC،  نشریه 110 و ...  اقدام به تهیه فهرست علائم نقشه ها، جزئیات اجرایی، توضیحات، مشخصات فنی و دستورالعمل های اجرایی پرداخته است.

 لذا  از کلیه کارشناسان دعوت می گردد نقطه نظرات و پیشنهادات خود در این زمینه را به این زیر گروه اعلام نموده تا پس از تکمیل و تایید نهایی  به دفاتر طراحی و کنترل کنندگان نقشه اعلام گردد.

فهرست علائم نقشه ها.........دریافت

ملاحظات فنی نقشه های اجرایی برق....... دریافت

فهرست نقشه ها...............دریافت