مبالغ حق الزحمه خدمات مهندسی استان قزوین سال 1392

شهرهای درجه یک

تک ناظره

ماده 12

قزوین و محمدیه

مبلغ کل

77000

150000

حق الزحمه دفتر مهندسی بصورت خالص

11500

23400

طراح و ناظر سازه

65500

74000

طراح و ناظر معماری

-

28000

طراح و ناظر برق

-

9000

طراح و ناظر مکانیک

-

12600

هماهنگ کننده

-

3000

شهرهای درجه دو

تک ناظره

ماده 12

اقبالیه،

 تاکستان

الوند، آبیک

مبلغ کل

57000

110000

حق الزحمه دفتر مهندسی بصورت خالص

9000

17000

طراح و ناظر سازه

48000

54000

طراح و ناظر معماری

-

20000

طراح و ناظر برق

-

7000

طراح و ناظر مکانیک

-

9500

هماهنگ کننده

-

2500

شهرهای درجه سه

تک ناظره

 

بوئین زهرا، بیدستان، محمودآباد

مبلغ کل

43000

84000

حق الزحمه دفتر مهندسی بصورت خالص

6500

13500

طراح و ناظر سازه

36500

40000

طراح و ناظر معماری

-

16000

طراح و ناظر برق

-

5500

طراح و ناظر مکانیک

-

7200

هماهنگ کننده

-

1800

شهرهای درجه چهار

تک ناظره

 

شهرهای

 درجه 4

مبلغ کل

25000

60000

حق الزحمه دفتر مهندسی بصورت خالص

3800

9500

طراح و ناظر سازه

21200

29000

طراح و ناظر معماری

-

11500

طراح و ناظر برق

-

4000

طراح و ناظر مکانیک

-

5000

هماهنگ کننده

-

1000

صنعتی،دامداری،مرغداری

تک ناظره

 

صنعتی

دامداری

مرغداری

مبلغ کل

-

45000

حق الزحمه دفتر مهندسی بصورت خالص

-

7000

طراح و ناظر سازه

-

22000

طراح و ناظر معماری

-

8000

طراح و ناظر برق

-

2800

طراح و ناظر مکانیک

-

4000

هماهنگ کننده

-

1200