نمرات آزمون نقشه خوانی مورخ 92/4/18

امیر سرداری 91
وحید آقا علیخانی71
سید حمید موسوی نژاد 70
علی طاهرخانی 75
میثم امامی 71
روانبخش دلیری70
جمال مشكینی76
میثم خلخالی 82
فرهنگ حقیقت جو 77
جعفر امیری70
جواد خورشیدی 93
مهدی سلطان پناه 71
فرزاد شاهرخ زاده 71
یاشار غدیری 80
سید احسان حسینی فر 76
حسن كشاورز عمندی 71
حسین قاجار 76
ابوالفضل خواجه وند 79
مهدی فلاح 82
كیوان رحمانی 70
امیر خدا بنده 83
ضرغام خورانی 70
مسعود منعمی 83
رضا رحمانی فرد 83
جواد محمد حسینی 70
ابراهیم صالحی 90
وحید فتحی 70
مهدی فهیمی مطلق 70
مهدی پیله چی ها 70
هادی محمدی 70
سعید پور شعبانی مقدم 71
مردودین  
حسن كاظم خانلو 15
حسین بخشی 54
مرتضی برخورداری 20
علی محمد حسینی 38
محمد محمد خانی 49
محمد رضا رسولی 34
میثم حاجی محمدی 46
محسن طاهری قزوینی 44
سعید صفری 44