ردیف

نام دوره

شرکت کنندگان

تعداد ساعت

مدرس

توضیحات

1

سرپرستی کارگاه

مهندسین عمران و معماری-بدون پروانه

 

18

مهندس میرمعزی و مهندس افتخاری و دکتر هاشمی

 اجباری برای سرپرستین کارگاهها

2

 فرآیند جوش و بازرسی(ویژه مهندسین عمران)

کلیه مهندسین عمران پروانه دار

 

16

 

مهندس احمد مومنی

 اجباری

3

 فرآیند جوش و بازرسی(ویژه مهندسین مکانیک)

 کلیه مهندسین مکانیک پروانه دار

 

16

 

مهندس احمد مومنی

 اجباری

4

حفاظت ایمنی در کارگاه

 کلیه مهندسین پروانه دار

 

2

 

آقای پور صمیمی (اداره کار)

 اجباری