دوره "عایق بندی صوتی و حرارتی و..."  (مکانیک – طراحی نظارت)

03/11/92 الی 04/11/92 ساعت : 08:30 الی 17:00

استاد : جناب آقای دکتر حسین مدی

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ : 22/10/92 (فقط در پرتال شخصی)

 

" آشنایی با روشهای گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان"     اجرا (عمران –  معماری)

25/10/92  الی 27/10/92 ساعت : 08:15 الی 17:30

استاد : جناب آقای دکتر سید علی حاج سید تقیا

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ : 20/10/92 ( فقط در پرتال شخصی)

 

" قالب بندی و قالب برداری"     (عمران –  نظارت)

03/11/92 الی 04/11/92 ساعت : 08:30 الی 17:00

استاد : جناب آقای دکتر بنیامین محبی

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ : 22/10/92( فقط در پرتال شخصی)

 

" معماری پایدار و روشهای صرفه جوئی انرژی"    (معماری – طراحی نظارت)

استاد : جناب آقای دکتر حسین مدی

 

"سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند"      عمران  (محاسبات)

استاد : جناب آقای دکتر محمد مهدی معمار پور

 

" سیستم های جریان ضعیف "     (برق – طراحی نظارت)

10/11/92 الی 11/11/92 ساعت : 08:30 الی 17:00

استاد : جناب آقای مهندس مهران گودرزوند چگینی

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ : 01/11/92 (فقط در پرتال شخصی)