رایزر دیاگرام سیستم آنتن مرکزی ..... دریافت

 

محاسبه یک سیستم نمونه :

برای یک ساختمان چهار طبقه ی تک واحدی  می خواهیم یک سیستم آنتن مرکزی را طراحی کنیم در مسیر سه تپ آف وجود دارد .در یک سیستم با شاخه های نابرابر باید محاسبات را بر اساس شاخه با افت بیشتر انجام دهیم. اولین قدم تعیین افت های سیستم است:

1-افت کابل ها : برای این سیستم کابلی را در نظر می گیریم که افت آن در هر 100 متر 12 دسی بل است . لذا با توجه به اینکه طول کل  مسیر 35 متر می باشد.

افت کابل دسی بل 2/4 = 12/0 * 35

   

2-افت عبوری تپ آفت ها : اگر افت ایزلاسیون را برابر 17 دسی بل بگیریم به طور متوسط می توان افت عبوری تمام تپ آفت ها را 7/0 دسی بل در نظر گرفت برای سه تپ آفت در مسیر داریم.

افت عبوری تپ آفت ها دسی بل  1/2= 7/0 * 3

 

3-افت ایزلاسیون ( جداسازی ) تپ آفت ها: آخرین تپ آفت را با افت ایزلاسیون 12 دسی بل انتخاب می کنیم.

1-3 تپ آف با افت ایزلاسیون 23 و افت عبوری 3/0

2-3 تپ اف با افت ایزلاسیون 17 و افت عبوری 7/0

3-3 تپ آف با افت ایزلاسیون 12 وافت عبوری 9/0

4-افت اسپلیتر : مقدار افت در اسپلیتر عبارت است از مقدار ورودی بر حسب دسی بل منهای مقدار خروجی . به عنوان مثال این مقدار برای اسپلیتر دو راه 5/3 و برای اسپلیترچهار راه حدود 5/6 الی 2/7 دسی بل خواهد بود.

افت اسپلیتر دسی بل 26 = 5/6 * 4

 

با توجه به مقادیربالا افت کل سیستم برابر خواهد بود با:

افت  کل به دسی بل  = معمولا 6 دسی بل اضافه در نظر می گیرند + افت اسپلیتر +افت ایزلاسیون تپ اف + افت عبوری تپ اف + افت کابل

افت کل به دسی بل 3/50 =6 +26 +12 +1/2 + 2/4

نحوه تعیین امپلی فایر :

باید آمپلی فایری را انتخاب نماییم که بتواند به افت 3/50 دسی بل سیستم غلبه کند  ولی با توجه به آمپلی فایرهای ساخته یک آمپلی فایر  50 دسی بل را انتخاب می کنیم.

سیگنال های رسیده به تلویزیون ها در طبقات :

محاسبه سیگنالهای رسیده به تجهیزات طبقه چهارم :

       (افت کابل ) –( سایز آمپلی فایر ) =  سیگنال رسیده به تپ آف اول (ورودی اصلی )

دسی بل 4/49 = 6/0  - 50    =   سیگنال رسیده به تپ آف اول (ورودی اصلی )

دسی بل 1/49  =  3/0 – 4/ 49= سیگنال خروجی از تپ  آف اول ( خروجی اصلی)

دسی بل 4/26 = 23- 4/49 = سیگنال رسیده به اسپلیتر  (خروجی فرعی )

دسی بل 9/19 = 5/6  - 4/26 = سیگنال رسیده به تلویزیون طبقه چهارم

 

 

محاسبه سیگنالهای رسیده به تجهیزات طبقه سوم :

دسی بل 5/48 = 6/0  - 1/49    =   سیگنال رسیده تپ آف دوم (ورودی اصلی )

دسی بل 8/47  =  7/0 – 5/ 48= سیگنال خروجی از تپ  آف دوم ( خروجی اصلی)

دسی بل 5/31 = 17- 5/48 = سیگنال رسیده به اسپلیتر  (خروجی فرعی )

دسی بل25 = 5/6  - 5/35 = سیگنال رسیده به تلویزیون طبقه سوم

 

 محاسبه سیگنالهای رسیده به تجهیزات طبقه دوم :

دسی بل 2/47 = 6/0  - 8/47    =   سیگنال رسیده تپ آف سوم (ورودی اصلی )

دسی بل 3/46  =  9/0 – 2/ 47= سیگنال خروجی از تپ  آف سوم ( خروجی اصلی)

دسی بل 2/35 = 12- 2/47 = سیگنال رسیده به اسپلیتر  (خروجی فرعی )

دسی بل7/28 = 5/6  - 2/35 = سیگنال رسیده به تلویزیون طبقه دوم

 

 محاسبه سیگنالهای رسیده به تجهیزات طبقه اول :

دسی بل 1/45 = 2/1  - 3/46    =  سیگنال رسیده به اسپلیتر طبقه اول 

دسی بل6/38 = 5/6  - 1/45 = سیگنال رسیده به تلویزیون طبقه اول