"مبانی گودبرداری ،ژئوتکنیک و سازه های نگهبان"  (عمران – نظارت)

04/02/93 الی 05/02/93 ساعت : 08:30 الی 17:00

استاد :  دکتر سیدتقیا و مهندس میرمعزی

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ : 28/01/93 


" طراحی اتصالات در سازه های فولادی"      (عمران – محاسبات)

10/02/93 الی 12/02/93 ساعت : 08:30 الی 17:00

استاد : دکتر محمد سهیل قبادی

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ : 05/03/93 


" ساختمانهای هوشمند 1"     (برق –  طراحی نظارت)

11/02/93 الی 12/02/93 ساعت : 08:30 الی 17:00

استاد :مهندس مهران گودرزوند چگینی

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ : 05/03/93 


" اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه"    (معماری – طراحی نظارت)

استاد :  دکتر فریبرز کریمی

13/02/93 الی 15/02/93 ساعت : 14:30 الی 19:00

آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ : 05/02/93


ثبت نام فقط در پرتال شخصی می باشد.