(کلاس اول)

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره آزمون

1

مهدی غفوری

71 –قبول

2

یاسر قاسم پور قاضی محله

90-قبول

3

محمد رضا رسولی

85 –قبول

4

میر حمید آقا زاده تبریزی

70- قبول

5

یداله بهزاد فر

51- مردود

6

مسلم حبیب اله پور جیرنده

63- مردود

7

ماكان شریفیان

84- قبول

8

احسان محمدی زاده

82-قبول

9

سید جلیل جمالی

77-قبول

10

محمد محمد خانی

75- قبول

11

مصطفی جلو خانی نیاركی

70- قبول

12

ابوالفضل طاهرخانی

70- قبول

13

سعید اینانلو

82-قبول

14

سید مرتضی میر بابایی

78-قبول

15

علی شهسواری

70- قبول

16

فرشید مشاطیان

55-مردود

17

علی سعیدی

84-قبول

18

مرتضی برخورداری

70-قبول

19

سید امیر میری

غایب

20

حسن كاظم خانلو

87-قبول

21

رسول اینانلو مرانلو

86-قبول

22

علیرضا ایوز خانی

48-مردود

23

سید حامد سید حسینی

70- قبول

24

محمد رضا رجب پور

74- قبول

25

مهندس علی سعیدی مطلق

77- قبول

26

مهندس حامد رحمانی

40- مردود

27

مهندس داود قربانیان

81-قبول

28

مهندس امیر عباس نظری زاده

90-قبول

29

مهندس بهمن نظری زاده

92-قبول

30

مهندس امید قبادی ها

86-قبول

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره آزمون

1

مهدی غفوری

71 –قبول

2

یاسر قاسم پور قاضی محله

90-قبول

3

محمد رضا رسولی

85 –قبول

4

میر حمید آقا زاده تبریزی

70- قبول

5

یداله بهزاد فر

51- مردود

6

مسلم حبیب اله پور جیرنده

63- مردود

7

ماكان شریفیان

84- قبول

8

احسان محمدی زاده

82-قبول

9

سید جلیل جمالی

77-قبول

10

محمد محمد خانی

75- قبول

11

مصطفی جلو خانی نیاركی

70- قبول

12

ابوالفضل طاهرخانی

70- قبول

13

سعید اینانلو

82-قبول

14

سید مرتضی میر بابایی

78-قبول

15

علی شهسواری

70- قبول

16

فرشید مشاطیان

55-مردود

17

علی سعیدی

84-قبول

18

مرتضی برخورداری

70-قبول

19

سید امیر میری

غایب

20

حسن كاظم خانلو

87-قبول

21

رسول اینانلو مرانلو

86-قبول

22

علیرضا ایوز خانی

48-مردود

23

سید حامد سید حسینی

70- قبول

24

محمد رضا رجب پور

74- قبول

25

مهندس علی سعیدی مطلق

77- قبول

26

مهندس حامد رحمانی

40- مردود

27

مهندس داود قربانیان

81-قبول

28

مهندس امیر عباس نظری زاده

90-قبول

29

مهندس بهمن نظری زاده

92-قبول

30

مهندس امید قبادی ها

86-قبول