كلاس شماره 2 (20/12/92 )

نمرات اعلام شده كلاس نقشه خوانی گاز اسفند ماه 92(کلاس دوم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره آزمون

نتیجه نهایی

1

رمضان كاظمی

79

قبول

2

علی عبدی

غایب

غایب

3

سید آرمین دبیر سیاقی

غایب

 

4

محمد رضا خلخالی

56

مردود

5

رحمان رحمانی

41

مردود

6

ابراهیم رحمانی

86

قبول

7

محمد مهدی جانعلی پور

73

قبول

8

مرتضی خانبانها

72

قبول

9

مسعود نوری

88

قبول

10

محسن خان احمدی

78

قبول

11

رضا نیك مرد نمین

70

قبول

12

محسن صدوقی

51

مردود

13

ریحانه محمد خانی

74

قبول

14

محمد ممتازی

54

مردود

15

حسین بخشی

45

مردود

16

علی زمانی

78

قبول

17

محسن طاهری قزوینی

90

قبول

18

روح اله جلو خانی نیاركی

80

قبول

19

شروین مختاری وافر

52

مردود

20

محمد اشكور وكیلی

82

قبول

21

پیمان كبیری

70

قبول

22

سید حامد دلفان حسینی

50

مردود

23

میثم حاجی محمدی

88

قبول

24

وحید یزدی

غایب

غایب

25

عارف غربی

70

قبول

26

رضا عسگری

84

قبول

27

سید مجتبی مصطفوی

70

قبول

28

سید اكبر جواد الحسینی

76

قبول

29

مهران سر فلاح

84

قبول

30

هادی رخ فروز

50

مردود

31

سعید صفری

76

قبول

32

مهدی اشكور وكیلی

83

قبول

33

      علی محمد حسینی

غایب

غایب

34

محمد معصومی

73

قبول

.