مهندس ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگو با فصلنامه مهندسی ساختمان استان قزوین و در حاشیه هفدهمین اجلاس سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشوربا اشاره به نقش و وظیفه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در کاهش تلفات و افزایش ایمنی در کارگاه های ساختمانی گفت: خط و مشی تعیین شده در مبحث 12 مقررات ملی ساختمان از آن حیث که می تواند از به وقوع پیوستن بخش عظیمی از حوادث جلوگیری نماید حائز اهمیت بوده و باید به صورت جدی پیگیری شده و همه دستگاه ها خود را به اجرایی نمودن هر چه بیشتر مفاد آن موظف بدانند. از این رو نیز دکتر مظاهری به عنوان مسئول رسیدگی و تحلیل حوادث حوزه ساختمان اجرایی کردن این مبحث را در راس برنامه های خود قرار داده است.

از آنجائیکه حوادث در سه دسته گودبرداری، کار در ارتفاع و تجهیزات و ماشین آلات رخ می دهد در مرحله نخست موضوع گودبرداری را مورد توجه قرار داده و اقداماتی در این راستا و در استان تهران انجام شده که امیدواریم بتوانیم تجربیاتش را در اختیار دیگر استان ها قرار داده و حوادث این مجموعه را به حداقل برسانیم.


گالری