با توجه به پیگیری های انجام شده از سوی گروه تخصصی شهرسازی و تهیه چک لیست ملاحظات شهرسازی پدافند غیر عامل و تهیه و ابلاغ گردش کار در این حیطه، جداول ذیل جهت بهره برداری ارائه می گردد.

لیست مهندسین شهرسازی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ..... دریافت

فرم 1 ،برگ كنترل ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل در نقشه های طراحی ساختمان ..... دریافت

فرم2 ، برگ كنترل ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل در نقشه های طراحی ساختمان ..... دریافت

فرم3، برگ كنترل ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل در نقشه های طراحی ساختمان ..... دریافت

گردش کار خدمات مهندس شهرساز در طراحی ساختمان ..... دریافت

گردش كار تهیه و كنترل ملاحظات پدافند غیرعامل شهرسازی در طراحی ساختمانها ..... دریافت

دفترچه اطلاعات ساختمان ..... دریافت

مستندات و مدارک ضمیمه برگ کنترل ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل در ساختمان ..... دریافت

گزارش بررسی ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل در طراحی ساختمان ..... دریافت