جهت دریافت تقویم دوره های آموزشی اجباری  شش ماهه دوم سال 1393 کلیک کنید.

جهت دریافت فایل همایش های پیش بینی شده شش ماهه دوم سال 1393 کلیک کنید.

تاریخ برگزاری دوره ها قطعی نمی باشد و در صورت رسیدن دوره ها به حد نصاب ، برگزار خواهند شد .

ثبت نام فقط بصورت اینترنتی از طریق  پرتال شخصی( آموزش و کمیسیونها) انجام و تغییرات احتمالی در تقویم مذکور از طریق سایت سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.