ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره قبولی از 70

1

مهندس علی نجفی

85

2

مهندس اصغر زاجکانی

72

3

مهندس سیاوش ششپری

78

4

مهندس علیرضا محمد خانی

78

5

مهندس مسلم حبیب اله پور جیرنده 

88

6

مهندس فرزاد طاهرخانی

89

7

مهندس علیرضا نجف آبادی

82

8

مهندس مرتضی مرادی

70

9

مهندس فرشید مشاطیان

78

10

مهندس داود امامی

88

11

مهندس سید محسن افتخاری پراچانی

72

12

مهندس سعید لره کاه

77

13

مهندس علی اکبر ملکی

74

14

مهندس حجت اله عیوضی

89

15

مهندس مهدی مافی

89

16

مهندس حسین ذوالقدر

80

17

مهندس سعید عبدالهی

74

18

مهندس آرش میر قشینی

85

19

مهندس حسن محمدی الموتی

87

20

مهندس سید شهاب الدین مجابی

84

21

مهندس محمد ابراهیم قنبری

71

22

مهندس میلاد آریان فرد

88

23

مهندس محسن ابی زاده ترابی فرد

79

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره قبولی از 70

24

مهندس محمد حیدری

76

25

مهندس هادی رخ فروز

87

26

 مهندس مسعود ربیعی

80

27

مهندس سید حامد دلفان حسینی

74

28

مهندس امیر آقا زاده ایکده لو

74

29

مهندس علی یوسفی

70

30

مهندس محسن قربان دوست

82

31

مهندس محسن محمدی

75

32

مهندس محمد حسین فلسفی

74

33

 مهندس مرتضی صفدری

75

34

مهندس سلمان اینانلو چرخلو

78

35

مهندس حسین بخشی

70

36

مهندس علیرضا طاهرخانی

70

37

مهندس پرویز دست باز

89

38

مهندس رضا کشاورز عمندی

74

39

مهندس محمد رضا خلخالی

83

40

مهندس مهدی ملک زاده

74

41

مهندس امید احتشامی بجنوردی

71

42

مهندس حمید رضا کیائی پور

75

43

مهندس مهرداد خانزادگان

83

44

مهندس یعقوب خلج

75

45

مهندس امین محمدی والا

75

46

مهندس علیرضا ایوز خانی

76

47

مهندس محمد کارگر مراد دهنده 

71

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره قبولی از 70

48

مهندس سید مرتضی حسینی

83

49

مهندس یداله بهزاد فر

89

50

مهندس رضا رضایی

72

51

مهندس جواد طاهری

78

52

 مهندس حامد رحمانی

76

53

مهندس محمد ممتازی

70

54

مهندس حسن فیضی کلاسی

71

55

مهندس سید محسن باقی

83

56

مهندس وحید یزدی

82

57

مهندس مجید متفکر

92