فرم 1 : مراحل اخذ گواهینامه رعایت مقررات ملی ساختمان  در آسانسور ، پلکان برقی و بالابر..... دریافت

فرم 2 و 3: درخواست بازرسی ایمنی آسانسورهای الکتریکی ... دریافت

فرم 4 :فرم تائیدیه اجزاء آسانسور .... دریافت

فرم 5 : گزارش تائیدیه نظارت آسانسور(گواهینامه رعایت مقررات ملی ساختمان آسانسور و پلکان برقی) ... دریافت