دفترچه اطلاعات ساختمان ..... دریافت

گزارش بررسی ضوابط و مقررات پدافندغیرعامل در طراحی ساختمان ..... دریافت

گردش كار خدمات مهندس شهرساز در طراحی ساختمان موضوع مبحث 21 پدافند غیرعامل ..... دریافت

گردش كار تهیه و كنترل ملاحظات پدافند غیرعامل شهرسازی در طراحی ساختمانها با تاكید بر مبحث21 مقررات ملی ساختمان ..... دریافت

فرم شماره 1، برگ كنترل ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل در نقشه های طراحی ساختمان (گروه ساختمانی شماره2) ..... دریافت

فرم شماره 2، برگ كنترل ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل در نقشه های طراحی ساختمان (گروه ساختمانی شماره 3) ..... دریافت
فرم شماره 3، برگ كنترل ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل در نقشه های طراحی ساختمان (گروه ساختمانی شماره 4) ..... دریافت

فرم شماره 4، دستورالعمل شهرسازی پدافند غیرعامل ساختمان ..... دریافت

مستندات و مدارك ضمیمه برگ كنترل ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل در ساختمان ..... دریافت