به گزارش روابط عمومی سازمان؛ با توجه به برنامه ریزی واحد آموزش سازمان و جهت بهره برداری و اطلاع اعضاء محترم، برنامه زمانبندی دوره های آموزشی مورد لزوم (اجباری) برای شش ماهه اول سال 95 به شرح جداول پیوست به استحضار می رسد.

برای مشاهده جداول دوره ها کلیک کنید