به گزارش روابط عمومی سازمان؛ اعضاء محترم سازمان می توانند جهت ثبت نام بیمه درمان تکمیلی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1395 تمدید و از ساعت 8 الی 13 به واحد بیمه سازمان (طبقه اول) مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که مدت فوق قابل تمدید نمی باشد.

مدارک لازم

تکمیل فرم مربوطه

-تصویر کارت عضویت بیمه شده اصلی

-تصویر کارت ملی عضو اصلی و افراد تحت تکفل

جدول تعهدات و خدمات بیمه درمان تکمیلی

ضمناً دوره انتظار برای زایمان بمدت 9 ماه از تاریخ شروع پوشش بیمه ای هر یک از بیمه شدگان خواهد بود که این مدت برای اعضایی که سال اول عضو قرارداد بیمه درمان تکمیلی شده اند می باشد.