به گزارش روابط عمومی سازمان،مرحله دوم کلاس سرپرستی کارگاه در هفته دوم خردادماه 95 به شرح زیر برگزار می گردد:

کلاس سرپرستی کارگاه    95/03/10   ساعت 15 الی 19

کلاس سرپرستی کارگاه    95/03/11   ساعت 15 الی 19