به گزارش روابط عمومی، واحد آموزش سازمان در هفته جاری اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ذیل خواهد نمود: