به گزارش روابط عمومی، واحد آموزش سازمان در هفته جاری اقدام به برگزاری دوره آموزشی ذیل خواهد نمود:

 

دوره

استاد

تاریخ

ساعت

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند

محمدمهدی معمارپور

1395/05/27

8 الی 18

1395/05/28

1395/05/29

دوره های اخذ صلاحیت اجرا در پایه3

مهدی مهدی خانی

1395/05/29

8 الی 18

شیوه نامه اجرایی بازرسی کنتور برق

 

1395/05/28

8 الی 18

صورت وضعیت نویسی،متره و برآورد

مسعود آصفی

1395/06/02

17