به گزارش روابط عمومی، واحد آموزش سازمان در هفته جاری اقدام به برگزاری دوره آموزشی ذیل خواهد نمود:

دوره

استاد

تاریخ

ساعت

مبانی مدلسازی و طراحی رایانه ای

سیدامیرحسین هاشمی

1395/08/21

14 الی 20

1395/08/23

1395/08/24

مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان

یوسف گرجی مهلبانی , حسین مدی

1395/08/20

8 الی 18

1395/08/22

14 الی 20