به گزارش روابط عمومی، واحد آموزش سازمان در هفته جاری اقدام به برگزاری دوره آموزشی ذیل خواهد نمود:

 
دوره استاد تاریخ ساعت
شالوده های عمیق علیرضا اردکانی 95/08/26 8 الی 18
95/08/27
95/08/28