به گزارش روابط عمومی سازمان؛ با توجه به برنامه ریزی واحد آموزش سازمان و جهت بهره برداری و اطلاع اعضاء محترم، برنامه زمانبندی دوره های آموزشی ارتقاء پایه مورد لزوم (اجباری) برای شش ماهه اول سال 96 به شرح جداول پیوست به استحضارمی رسد.
برای مشاهده جداول دوره ها کلیک کنید