به گزارش روابط عمومی سازمان؛ در راستای افزایش کیفیت و کمیت گروه های حل اختلاف سازمان و پاسخگوئی به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی و حل موارد ارجاعی به سازمان، آقایان مهندسان افشین غفارزاده، مهدی عباسی و مهدی آقائی به عنوان اعضاء جدید این کمیته منصوب گردیدند.

روابط عمومی این انتصاب را تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت برای ایشان دارد.