تا پایان خرداد ماه سالجاری

به گزارش روابط عمومی سازمان، بنابر مکاتبه شورای محترم مرکزی مبنی بر گروه بندی صاحبان مشاغل (مهندسین ناظر) بر اساس حج فعالیت و نیز نکات مهم در خصوص گروه بندی مودیان مالیاتی، به اطالع مهندسین ناظر می رساند  که تا پایان خرداد ماه سالجاری فرصت دارند تا نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی اقدام نمایند.

جهت مشاهده گروه بندی صاحبان مشاغل (مهندسین ناظر) کلیک فرمائید.