به گزارش روابط عمومی سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آخرین بخشنامه و نشریات فنی صادره خود را منتشر کرد.لازم به ذکر است،متن ضابطه صادره در وب به سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی http://tec.mporg.ir  قابل دسترسی می باشد.

ردیف موضوع بخشنامه شماره ضابطه و بخشنامه تاریخ تصویب
1 دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت 96/1162634 1396/02/20
2 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران ،سال 1396 96/1157563 1396/02/18
3 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی 96/1157546 1396/02/18
4 دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمهمطالعات ژئوفیزیک، سال 96 96/1157536 1396/02/18
5 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه 96/1157557 1396/02/18
6 تعرفه خدمات نقشه برداری 96 96/1157515 1396/02/18
7 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها 96/1157526 1396/02/18
8 دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی های نفتی رودخانه ها و در یاچه ها 0732 1396/02/18
9 ضوابط فنی حفاظت از ساختمان ها در برابر نفوذ پاز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات (راه، مسکن و شهرسازی)) 96/1179968 1396/02/31
10 آیین نامه ارزش گذاری دارایی های ناشمهود در طرح های سرمایه گذاری 20700ت53461 هـ 1396/02/25