تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 95

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان طبق سنوات گذشته ، اعضاء محترم می توانند جهت تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی سال 95 ،  از تاریخ 1396/03/18 الی 1396/03/31 از ساعت 8 تا 17 با دردست داشتن کد اقتصادی، کد ملی و کدپستی به طبقه زیرین سازمان مراجعه نمایند.