به گزارش روابط عمومی سازمان، "آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق"  با هدف ایمن سازی محیط کار در حین بهره برداری، نگهداری، تعمیر و غیره، به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار و در نهایت صیانت از نیروی انسانی و منابع کشور به تصویب رسیده است.

شایان ذکر است مصوبه مذکور به استناد مواد 86و85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده و جهت انجام عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات انتقال نیروی برق برای کلیه اشخاص مرتبط با اجرای عملیات مزبور، لازم الاجراء می باشد.

جهت مشاهده مصوبه و آئین نامه مذکور کلیک فرمائید.