مکاتبات مرتبط با سازندگان مسکن و ساختمان

متن مکاتبات صورت گرفته با معاونت عمرانی استانداری و پیگیری ایشان در خصوص گسترش حوزه کاری سازندگان مسکن و ساختمان به جهت حفظ حقوق بهره برداران:

جهت دریافت فایل PDF مکاتبات کلیک فرمائید.