مکاتبات مرتبط با هزینه های ساخت و ساز هر متر مربع بنا در سال 1396

به گزارش روابط عمومی، مکاتباب صورت پذیرفته در خصوص هزینه های ساخت و ساز هر متر مربع بنا در سال 1396 جهت اطلاع اعضاء محترم اعلام می گردد.

جهتد دریافت فایل PDF مکاتبات کلیک فرمائید.