"شاخص های مدیریت شهری از دیدگاه  فعالان صنعت ساختمان و شهرسازی"

جهت دریافت فایل PDF بیانیه مذکور کلیک فرمائید.