پیرو انتشار مکاتبات صورت گرفته با دفتر فنی استانداری قزوین در ارتباط با موضوع مصوبه شورای فنی استان پیرامون ارائه راهکارهای کاهش هزینه های اداری ساخت و ساز از سوی مراجع ذیربط و مرتبط با حوزه ساختمان و پیشنهادات این سازمان در بازگشت به نامه دفتر فنی استانداری و برداشت بعضی از شبکه های مجازی و ارگانهای مختلف از متن جوابیه سازمان و  اعلام موضوع حذف ارجاع کار توسط سازمان استان قزوین، به اطلاع میرساند که این سازمان بنا به موضوعات مختلف هیچگاه از سیستم ارجاع کار جهت بخش نظارت اعضاء محترم استفاده نکرده تا اکنون در صدد حذف آن باشد و مضمون نامه ارسالی تنها ارائه توضیحات درباره تفاوت هزینه های اداری با هزینه های فنی در ارتباط با حوزه صنعت ساختمان بوده است.