به گزارش روابط عمومی سازمان، بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره سازمان یکشنبه 14 بهمن ماه 1397، در محل دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان تاکستان برگزار می گردد.