به گزارش روابط عمومی سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آخرین بخشنامه و نشریات فنی صادره خود را منتشر کرد.لازم به ذکر است،متن ضابطه صادره در وب به سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی http://tec.mporg.ir  قابل دسترسی می باشد.

ردیف موضوع بخشنامه شماره ضابطه و بخشنامه تاریخ تصویب
1 راهنمایی انجام عملیات صحرایی مطالعات زهکشی 96/1358767 1396/06/01
2 کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش 96/1334586 1396/05/21