به گزارش روابط عمومی سازمان، مصوبات اخذ شده سطح شهر از  کمیسیون ماده 5 طی سالهای 85 الی 95 که توسط معاونت شهرسازی و معماری ارسال گردیده جهت اطلاع اعضاء محترم اعلام می گردد. همچنین اسکن مصوبات مذکور در پرتال معاونت شهرسازی شهرداری قزوین به آدرس qazvin.ir بارگذاری گردیده که قابل مشاهده و دسترسی برای کلیه اعضاء می باشد.

بخش اول

بخش دوم