به گزارش روابط عمومی سازمان، در اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، ویرایش چهارم مبحث شانزدهم  ( تاسیسات بهداشتی)  و مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان (عایق بندی و تنظیم صدا) ابلاغ گردید.

همچنین زمان انقاضی ویرایش سال 91 مبحث شانزدهم و ویرایش سال 90 مبحث هجدهم مقررات ملی،  2 سال بعد از تاریخ این ابلاغ خواهد بود ، بنابراین از تاریخ 96/07/01 لغایت 2 سال بعد از تاریخ این ابلاغ استفاده از هر کدام از دو ویرایش فوق الذکر مجاز شمرده خواهد شد.