به گزارش روابط عمومی سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آخرین بخشنامه و نشریات فنی صادره خود را منتشر کرد.لازم به ذکر است،متن ضابطه صادره در وب به سایت نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی http:/nezamfanni.ir قابل دسترسی می باشد.

ردیف موضوع بخشنامه شماره ضابطه و بخشنامه تاریخ تصویب
1 واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران 96/1655259 1396/11/04
2 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396 96/1652321 1396/11/03
3 نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1396 96-1652315 1396/11/03
4 راهنمای طراحی دیوار های حائل ( بازنگری اول) 96-1627514 1396/10/20
5 دستورالعمل انجام آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگ 737 1396/1019
6 دستورالعمل آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ ضعیف ( کاربرد،روش، تفسیر) 736 1396/10/19
7 راهنمای روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه (CPT) ایستا 735 1396/10/19