به گزارش روابط عمومی، با توجه به مکاتبه معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری قزوین در خصوص نما سازی و ارسال گزارش شروع نماسازی به شرح زیر اعلام می گردد: