به گزارش روابط عمومی سازمان؛ به اطلاع كلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین می رساند: نوبت اول مجمع عمومی سازمان در روز چهارشنبه مورخ 95/12/16 رأس ساعت 17 در محل سالن اجتماعات حمداله مستوفی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین تشكیل می گردد، لذا از كلیه اعضاء محترم دعوت می شود در مجمع فوق شركت و یا وكالت نامه كتبی خود را به همراه كارت عضویت سازمان به موكل مورد نظر جهت ارائه به مجمع تحویل نمایید.


ضمناً‌ در صورت به حد نصاب نرسیدن و عدم رسمیت یافتن نوبت اول ، مجمع عمومی نوبت دوم ، در روز شنبه مورخ 95/12/19 رأس ساعت 17 لغایت 19 در سالن تبلیغات اسلامی واقع در چهارراه عمران تشكیل می گردد.

اصلاحیه فراخوان برگزاری مجمع عمومی و عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین
پیرو آگهی مجمع عمومی به تاریخ 96/11/14 شماره 3831 سال 33 روزنامه ولایت

به اطلاع كلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین می رساند كه نوبت اول مجمع عمومی سازمان در روزچهارشنبه مورخ 96/12/16  رأس ساعت  17 محل سالن اجتماعات حمداله مستوفی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین تشكیل می گردد، لذا از كلیه اعضاء محترم دعوت می شود در مجمع فوق شركت و یا وكالت نامه كتبی خود را به همراه كارت عضویت سازمان به موكل مورد نظر جهت ارائه به مجمع تحویل نمایند.
دستور جلسه :
1-  انتخاب و استقرار هیأت رئیسه موقت سنی و انتخاب هیأت رئیسه اصلی مجمع عمومی
2-  گزارش عملکرد سالانه توسط رئیس سازمان
3-  ارائه گزارش خزانه دار در ارتباط با گزارش عملکرد مالی سال 96
4-  ارائه گزارش بازرسان در مورد ترازنامه سال 96
5-  بررسی وتصویب ترازنامه سال 96
6-  بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 97
7-  بررسی نحوه اجرای ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص تعیین سهم سازمان از ارائه خدمات مهندسی.
8-  تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا برای سال 97
9-  بررسی و تصویب حق الزحمه پیشنهادی برای اعضا هیات مدیره ، بازرسان ، شورای انتظامی ، گروه های تخصصی ، کمیسیونهاو... .
10-  برگزاری انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
11-  بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به عهده نظام مهندسی استان و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

در صورت به حد نصاب نرسیدن و عدم رسمیت یافتن نوبت اول ، مجمع عمومی نوبت دوم ، در روز شنبه مورخ 96/12/19 رأس ساعت  17 لغایت 19 در سالن تبلیغات اسلامی واقع چهارراه عمران تشكیل می گردد.

شایان ذکر است مطابق تبصره یک ماده 52 اصلاحات آئین نامه هیات وزیران هر عضو حقیقی نظام مهندسی ساختمان استان می تواند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای وکالت بگیرد. وکالت نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل بیست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد. اعضایی که حق رای خود را تفویض می کنند باید کارت عضویت خود را برای حضور در مجمع عمومی ضمیمه وکالت نامه کنند و نمی توانند جداگانه در مجمع عمومی و رای گیری شرکت نمایند.

جهت مشاهده نظام نامه کلیک کنید.

جهت دریافت عملکرد مالی سال 96 سازمان کلیک نمائید.