به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از "شورای مرکزی"؛ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درخصوص ابهامی که در رابطه با نظریه اخیر وزیر راه و شهرسازی در موضوع انتخاب مهندس ناظر ایجاد شده بود، طی نامه ایی به روسای
سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها اعلام نمود :که مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و به ویژه آیین نامه ماده ۳۳ مصوب سال ۸۳ هیئت وزیران ، وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان به شفافیت تبیین گردیده است .

بر اساس بند ۸ ماده ۱۵ قانون وبند ت ماده ۲۹ آیین نامه ماده ۳۳ ارجاع کار توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان به رسمیت شناخته شده است و در ماده ۲۴ آیین نامه ماده ۳۳ بر انتخاب مهندسی ناظر توسط سازمان تاکید گردیده است که این ماده عینا جهت یادآوری ورعایت مفاد آن درج می گردد :

ماده ۲۴ -ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام  نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می گردد ناظر نمی تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می شود.