در این شماره می خوانیم:
نشست ویژه خبری

نست مشترک با هیات تجاری ازبکستان

مراسم ادای سوگندنامه حرفه ای مهندسان

تجلیل از خانواده شهدا و جانبازان

هم اندیشی با مهنسین عضو شوراهای اسلامی استان

نشست " معماری معاصر شده"

عکس نگار

پرونده ویژه: زلزله، پرونده ای همیشه باز

معرفی تکنولوژی های نوین ساختمان

قانون

ایوان