کارواش به ازای هر پنج بار شستشو، روشویی و توشویی رایگان
قیمت روشویی 50.000 ریال
تعویض روغن به ازای هر تعویض روغن روشویی و توشویی و شیشه شوی رایگان
لازم به ذکر است این تفاهم نامه تا 97/12/15 دارای اعتبار میباشد.