با عنایت به بند 1 و 2 نامه وزیر محترم راه و شهرسازی (شماره 02/100/57573 تاریخ 5/11/96( با عنوان " دستور العمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض فراهم می آورد" مبنی بر عدم استفاده از پروانه اشتغال به کار از جانب مهندسینی که در دستگاهها و نهادهای نامبرده در پیوست نامه مذکور هرگونه رابطه استخدامی داشته یا محل خدمت آنان در آن دستگاهها بوده و همچنین لزوم تودیع پروانه اشتغال نامبردگان (حداکثر تا تاریخ 1/1/97) به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، به اطلاع می رساند مهندسین محترم می توانند با مراجعه به این سازمان پروانه اشتغال خود را تحویل داده و ضمن تکمیل فرم تعهدنامه گواهی تحویل پروانه را  دریافت نموده و به دستگاه یا نهاد محل خدمت خود ارایه نمایند.
تاکید می گردد مطابق بند 4 نامه مذکور عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب شده و مطابق آیین نامه ی اجرایی این قانون با متخلفان رفتار خواهد شد .
پیوست زیر: دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی به شماره  02/100/57573 تاریخ 5/11/96  

 


گالری