اطلاعات و فرم درخواست بیمه تکمیلی سازمان نظام مهندسی ساختمان
مهلت ثبت نام تا پایان اردیبهشت ماه میباشد و قابل تمدید نیست.
ساعت مراجعه 9 الی 13 امور بیمه سازمان

فرم ثبت نام

تعهدات

سامانه

مراکز طرف تعهد