به گزارش روابط عمومی در ابتدای نشست دکتر سمیرا قانعی مشاور امور بانوان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین هدف از تشکیل این نشست را همفکری بیشتر با مهندسن عضو و استفاده از ظرفیتهای علمی وتجربه های ارزشمند بانوان مهندس دانست و گفت: پتانسیل جامعه زنان در سرتاسر دنیا غیر قابل چشم پوشی و کتمان است از طرفی جامعه زنان ایرانی هر روز بیش از دیروز توانسته اند در جامعه نقش آفرینی مثبت و موثر داشته باشند به نحوی که فراموش کردن این جامعه غیر قابل تصور و غیر باور می باشد.
قانعی در ادامه توانمندی بانوان مهندس سازمان نظام مهندسی استان قزوین را بسیار بالا توصیف نموده و افزود : بخش عظیمی از فعالیت های سازمان در حال حاضر توسط بانوان مهندس در حال رخداد است و بانوان مهندس همواره در راستای بهبود وضعیت سازمان به ارائه خدمات شایسته خود مشغول می باشند .
در ادامه نشست مرادیان مشاور استاندار در امور بانوان و مدیر کل امور بانوان و خانواده ضمن ابراز خوشحالی از حضور بانوان در مباحث اقتصادی و کارآفرینی گفت : جای خوشحالی است که بتوانیم از طریق بانوان ایرانی به پیشرفت مبحث اشتغال زایی کمک کنیم و خیلی وقت بود که ما در نظر داشتیم کمیته ای به نام توسعه کارآفرینی ایجاد کنیم و هدفی را که این کمیته دنبال می کند بر آن است برقراری ارتباط بین کارآفرینان ایران و بیرون از کشور در عرصه بین المللی را بهبود بخشد لذا در راستای اثبات حضور زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی خانم نخستین به عنوان اولین شهردار زن در استان قزوین مشغول به کار هستند.
وی در ادامه افزود : حضور مردان با تجربه و قدرتمند در عرصه اقتصاد انکار ناپذیر است و مردان و زنان و می توانند به صورت مکمل هم برای کار آفرینی اقدام کنند زنانی هم که در عرصه بین المللی به ثروت از طریق کارآفرینی رسیده اند از طریق زحمت و کار زیاد بوده و توانسته اند بین خود و دیگر انسانها پیوند ایجاد کنند که همین ارتباط ما با موسسه اکو توانسته ارتباط خوبی را شکل دهد.

 


گالری