تأکید شرکت کنندگان در سمینار مسئولین ایمنی شهرستان قزوین، بر نقش ویژه مهندسین در کاهش مخاطرات کارگاههای ساختمانی

به گزارش روابط عمومی سازمان، در سمینار مسئولین ایمنی شهرستان قزوین که در اداره کار و امور اجتماعی برگزار گردید، نقش سازمان نظام مهندسی در کاهش مخاطرات کار بررسی شد.

در جهان در هر 15 ثانیه یک نفر (روزانه 6300 نفر) در اثر حوادث و بیماری های ناشی از کار جان خود را از دست می دهد. برآورد سازمان بین المللی کار نشان می دهد، این رقم معادل چهار درصد تولید ناخالص ملی کشورها است.

سازمان نظام مهندسی با توجه به اجرای مبحث 12 مقررات ملی ساختمان با موضوع ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، نقش بسیار پر رنگی در سلامت نیروهای کار دارد.

در همین زمینه، با توجه به فعالیت چندین ساله کمیته HSE سازمان (بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کار) تأثیرات مطلوبی در کاهش حوادث کارگاههای ساختمانی در قزوین را مشاهده کرده ایم.

ناظرین و مجریان سازمان با توجه به آموزشهای مختلف در زمینه ایمنی کار و همچنین آشنایی با مخاطرات کارگاههای ساختمانی، در  حفظ سرمایه های ملی و انسانی کشور انجام وظیفه می کنند که همکاری هر چه بیشتر مالکین و استادکاران به تحقق هر چه بیشتر این مهم منجر خواهد شد.

 


گالری