رزومه و مشخصات کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی استان قزوین لطفاً جهت مشاهده رزومه و مشخصات هر یک از کاندیداها بر روی فامیلی آنها کلیک نمائید

اسامی نامزدهای رشته عمران

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

رشته

نام دانشگاه

سال دریافت مدرک

نوع مدرک

وضعیت

1

محمدحسین

ابریشمی

علی اکبر

عمران

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

1372

کارشناسی

تایید صلاحیت

2

علی

افتخاری

فتح اله

عمران

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1372

کارشناسی

تایید صلاحیت

3

علی اصغر

بهرام آبادی

جعفر

عمران

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

1379

کارشناسی

تایید صلاحیت

4

مهری السادات

تقوی

سید علی

عمران

دانشگاه تبریز

1380

کارشناسی

تایید صلاحیت

5

باقر

جلوخانی نیارکی

مالک اژدر

عمران

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

1382

کارشناسی

تایید صلاحیت

6

امیر

حاج محمدی ها

غلامرضا

عمران

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

1382

کارشناسی

تایید صلاحیت

7

سید پرویز

حسینی

سید جلال

عمران

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

1376

کارشناسی

تایید صلاحیت

8

محمدجواد

حیدری

ابراهیم

عمران

دانشگاه فردوسی مشهد

1366

کارشناسی

تایید صلاحیت

9

منوچهر

خزائی

خداداد

عمران

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

1382

کارشناسی

تایید صلاحیت

10

محسن

خیردوست صومعه سرایی

حسین

عمران

دانشگاه آزاد اسلامی مراغه

1393

کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت

11

علی

دلنواز

مختار

عمران

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1390

دکتری

تایید صلاحیت

12

مصطفی

مافی

رمضان

عمران

دانشگاه آزاد اسلامی مراغه

1380

کارشناسی

تایید صلاحیت

13

بنیامین

محبی

محمد اسمعیل

عمران

دانشگاه علم و صنعت

1390

دکتری

تایید صلاحیت

14

حسین

ملائی دهشالی

سیاوش

عمران

دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

1389

کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت

15

سید امیرحسین

هاشمی

سید کریم

عمران

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

1393

دکتری

تایید صلاحیت

اسامی نامزدهای رشته معماری

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

رشته

نام دانشگاه

سال دریافت مدرک

نوع مدرک

وضعیت

1

علی

ارباب

کریم

معماری

دانشگاه تهران

1374

کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت

2

عقیل

امامقلی

ذوالفعلی

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

1391

دکتری

تایید صلاحیت

3

مسعود

بخشی پور

علی اکبر

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

1381

کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت

4

آنیتا

بیات

فریدون

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی همدان

1380

کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت

5

فریناز

زنجانی

احمد

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

1382

کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت

6

جمال الدین

سهیلی

حسین

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

1389

دکتری

تایید صلاحیت

7

محمدعلی

لشگری

علیرضا

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

1381

کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت

8

حسین

ملازمانی

مهدی

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

1383

کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت

9

محمدرضا

نوروزیان

عباس

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

1382

کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت

اسامی نامزدهای رشته مکانیک

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

رشته

نام دانشگاه

سال دریافت مدرک

نوع مدرک

وضعیت

1

مسیب

مهرعلیان

والا

مکانیک

دانشگاه تهران

1376

کارشناسی

تایید صلاحیت

2

حسن

نظری زاده

قاسم

مکانیک

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

1378

کارشناسی

تایید صلاحیت

 

اسامی نامزدهای رشته برق

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

رشته

نام دانشگاه

سال دریافت مدرک

نوع مدرک

وضعیت

1

مهران

چگینی

رمضان

برق

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

1378

کارشناسی

تایید صلاحیت

2

قاسم

رازقی

تقی

برق

دانشگاه میسور هندوستان

1360

کارشناسی

تایید صلاحیت

3

فرزاد

رحمتی

حسن

برق

دانشگاه آزاد اسلامی یزد

1380

کارشناسی

تایید صلاحیت

4

اعظم

عباسقلی ها

علی

برق

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

1382

کارشناسی

تایید صلاحیت

5

سید کاظم

مجابی

سید احمد

برق

دانشگاه صنعتی شریف

1374

کارشناسی

تایید صلاحیت

6

علی

نعمتی

صفدر

برق

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

1379

کارشناسی

تایید صلاحیت

7

حبیب اله

جباری

احمد

برق

دانشگاه تبریز

1353

کارشناسی

تایید صلاحیت

اسامی نامزدهای رشته شهرسازی

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

رشته

نام دانشگاه

سال دریافت مدرک

نوع مدرک

وضعیت

1

عباس

وثیق نیا

ابوالحسن

شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

1375

کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت

 

اسامی نامزدهای رشته نقشه برداری

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

رشته

نام دانشگاه

سال دریافت مدرک

نوع مدرک

وضعیت

1

یداله

کاظمی

محمدمهدی

نقشه برداری

دانشگاه امام حسین

1376

کارشناسی

تایید صلاحیت

2

غلامعباس

ماجدی

حسن

نقشه برداری

دانشکده نقشه برداری تهران

1353

کارشناسی

تایید صلاحیت

اسامی نامزدهای رشته ترافیک

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

رشته

نام دانشگاه

سال دریافت مدرک

نوع مدرک

وضعیت

1

کامران

زندی

محمدحسن

ترافیک

دانشگاه صنعتی شریف

1380

کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت

2

احمدرضا

فقیهی

ضرغام

ترافیک

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

1378

کارشناسی ارشد

تایید صلاحیت