نتیجه بررسی های اولیه شورای انتظامی و تصمیمات اتخاذ شده برای صیانت از حقوق اعضاء

به گزارش روابط عمومی سازمان، با توجه به تخلف سه شرکت مجری و طرح آن درشورای انتظامی استان، شورای مذکور نسبت به بررسی و صدور حکم به شرح ذیل مبادرت ورزید:

  1. شرکت قزوین سازه سازان، محکومیت درجه چهار و محرومیت از فعالیت به مدت سه سال
  2. شرکت مایان ساخت البرز، محکومیت درجه پنج و محرومیت از فعالیت به مدت چهار سال
  3. شرکت مهرآبادگان البرز، محکومیت درجه پنج و محرومیت از فعالیت به مدت چهار سال

 

بدیهی است مبالغ دریافتی از طریق تحصیل خارج از ظرفیت و ضوابط سه شرکت به سازمان عودت و در جهت منافع اعضاء هزینه خواهد گردید.