همکاری نظام مهندسی با دستگاههای دولتی برای خدمت رسانی بیشتر به مردم

به گزارش روابط عمومی سازمان، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در زمان برگزاری انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، ضمن بازدید از حوزه رأی گیری در سخنانی ضمن اشاره به اهمیت جایگاه سازمانهای غیر دولتی در اداره جامعه، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای سازمان نظام مهندسی ساختمان در این زمینه تأکید کرد و گفت : در همه دنیا تشکلهای غیر دولتی بخشی از وظایف دولتها را بر عهده گرفته اند و سازمانهایی مثل نظام مهندسی پیشتاز سپردن کار مردم به خود مردم هستند.

استاندار قزوین ضمن تمجید از عوامل برگزاری انتخابات و نظم موجود در حوزه رأی گیری گفت : از عزیزانی که پیروز انتخابات خواهند شد درخواست داریم به وظایف قانونی خود به شکل کامل عمل کنند و امیدوارم نظام مهندسی قزوین مانند قبل کمک حال سازمانهای دولتی برای خدمت رسانی بیشتر به مردم باشد.