قابل توجه مجریان ذیصلاح ساختمان

  1. در هنگام تحویل قرارداد اجرا به سازمان، حضور شخص مدیر عامل و مالک الزامی است.
  2. از ابتدای آبان ماه، تمامی جداول دفترچه اطلاعات ساختمان ( تا مرحله اتمام سفتکاری)، اعم از جداول مربوط به طراحی، نظارت و اجرا   می بایست بصورت کامل تهیه و شناسنامه فنی ملکی جهت پروژه هایی که دفترچه اطلاعات آن ناقص باشد صادر نمی گردد.
  3. تکمیل جدول شماره 1-17 با موضوع نیروی انسانی دارای کارت مهارت فنی الزامی است و علاوه بر نام و شماره کارت مهارت فنی، شماره تلفن همرام آنها نیز در فرم فوق می بایست درج گردد.
  4. دفترچه اطلاعات ساختمان در هنگام انعقاد قرارداد اجرا، به مجری پروژه تحویل و مجری موظف است نسبت به تکمیل جداول مربوط به طراحی، نظارت و اجرا در حین عملیات اجرائی اقدام و در هنگام آزادسازی ظرفیت منوط به تحویل دفترچه اطلاعات ساختمان اقدام نماید. بدیهی است آزاد سازی ظرفیت منوط به تحویل دفترچه اطلاعات ساختمان خواهد بود.